Technologie hasicího zařízení FIRE JACK®

Hašení

Hasicí aerosol je fázově heterogenní směs ultra jemného hasicího prášku a inertních plynů, které prášek vynášejí z generátorů během termické dekompozice zdrojové směsi. Hasicí aerosol má mnohonásobně vyšší hasební účinnost než běžná hasiva. Běžná koncentrace hasiva je 50 - 100g/m3.

Úspěšnost hašení je obecně pro všechny hasicí zařízení závislá na včasné dodávce hasiva, je nutno věnovat mimořádnou pozornost návrhu detekčního systému. Je-li prostor zaplaven aerosolem včas po začátku hoření, je možné vzhledem k malé energii v ohnisku požáru a k délce působení hasiva dosáhnout i u požáru pevných látek snížení teploty ohniska pod zápalnou mez a tím jej zcela uhasit.

V místnostech, chráněných automatickým hasícím zařízením FIRE JACK se nesmí za žádných okolností vyskytovat více než 50 osob.

Zdrojová směs

Směs anorganických solí, impregnovaná formaldehydovými pryskyřicemi, která po zahřátí prochází termickou dekompozicí, jejímž produktem je hasicí aerosol.

Hasicí aerosol

Heterogenní směs ultra jemného (hasicího) prášku s velikostí zrna řádově jednotky μm a malého množství plynů. Prášek se po emisi z GHA vznáší desítky minut v prostoru a po celou tuto dobu zabraňuje hoření.

Díky své nepatrné hmotnosti se aerosol vznáší v prostoru po desítky minut a celou tuto dobu inhibuje hoření. Podobně jako plynové hasicí zařízení je AHZ FJ hasicím zařízením objemovým a lze jej proto pro efektivní hašení instalovat pouze do uzavřených prostor. Jestliže je v prostorách užívána vzduchotechnika a to ať z hygienických, nebo technologických důvodů, bude na popud automatu BEFIS® před zahájením hašení odstavena z provozu.

Generátory hasicího aerosolu

V současné době dodáváme ucelenou řadu generátorů. Všechny jsou vyráběny z pozinkovaných a aluminiových plechů vysoké kvality a opatřeny třívrstvým nátěrem. Pro případ instalace do agresivních prostředí mohou být dodány tytéž typy generátorů, avšak v provedení z nerezového plechu.

GHA se do činnosti uvádí startérem, kterým je kompletován při montáži. Startér je doplněn zesilovačem pro případ spuštění skupiny většího počtu generátorů.

Automat BEFIS®

Jak hardware, tak software automatu BEFIS® jsou vyvinuty společností BESY CO spol. s r.o. ve spolupráci s VUMS Control Systems, a.s. s ohledem na co nejvyšší míru odolnosti vůči vnějším zdrojům elektromagnetického rušení. Řešení současně zabezpečuje maximální odolnost vůči chybné manipulaci.

Standardně je automat tvořen základnovými deskami ZAH a ZAR ,bloky řízení BAK, spouštěči ESA, záložním zdrojem a signalizačními panely. Ústředna se umisťuje obvykle do místa s trvalou obsluhou, komunikuje se všemi připojenými bloky řízení, takže za normálních okolností cyklicky zobrazuje stav celého automatu. Může však být přepojena i do jiných režimů.

Ke každé chráněné místnosti se instalují bloky řízení v počtu podle množství instalovaných spouštěčů. Bloky řízení jsou technicky realizovány jako desky s mikropočítačem a dalšími elektronickými součástkami. Jsou vybaveny konektorem, pomocí kterého se zasouvají do základnové desky, takže jejich oprava se řeší snadno výměnným způsobem. Základnová deska je deska plošných spojů s obvody odděleného napájení, svorkovnicemi pro připojení vnějších vodičů, paticemi pro bloky řízení a konektorem pro připojení servisního PC.

Bloky na základnových deskách se soustřeďují do plechových rozváděčů se síťovým zdrojem i akumulátorem. Jeden blok řízení je schopen vyslat příkaz k hašení až šestnácti připojeným elektronickým spouštěčům v chráněné místnosti. Je-li zapotřebí pro určitou chráněnou místnost většího počtu spouštěčů, sdružují se bloky do skupin o dvou i více členech (tyto skupiny se označují jako operátoři).

Elektronický spouštěč je jednoduché elektronické adresovatelné zařízení, které je zdrojem elektrické energie potřebné pro spuštění připojených generátorů hasicího aerosolu, a to prostřednictvím elektrochemického startéru. Součástí spouštěčů je též čidlo teploty prostředí, jehož průběžný údaj lze nalézt na připojeném PC.

Kontrolní PC, všechny bloky řízení a všechny elektronické spouštěče spolu komunikují prostřednictvím dvoužilového kabelu po lince RS 485. S vnějším prostředím komunikují pomocí binárních signálů. Jde zejména o přijímání signálů o požáru od detekčního zařízení, od ručního spouštěcího tlačítka a o vysílání signálů avizujících blokování chodu vzduchotechniky, technologie aj.

Startéry

Jsou zdrojem iniciačního tepla pro zahájení termické dekompozice zdrojové směsi.

Elektrochemický startér je do činnosti uveden elektrickým nábojem ze spouštěče automatu BEFIS®, - jedná-li se o automatickou verzi AHZ.

Další typ spouštění je Termochemický startér. Ten se do činnosti uvádí vnějším zdrojem tepla (plamenem požáru, též v autonomní verzi AHZ FJ).

Třecí startér je třetím používaným typem. Tento typ startéru se do činnosti uvádí ručně a je určen pro přenosné typy generátorů BR.

Detekční zařízení

V případě instalace automatického hasicího zařízení Fire Jack je nutné na jeho vstup přivést binární signál o vzniku požáru z ústředny detekčního zařízení. Jako prevenci chybného spuštění od falešného signálu stávajícího detekčního zařízení stanovujeme, že pro spuštění nepostačí signál pouze jednoho čidla v chráněném prostoru. V praxi to znamená, že ke stávajícímu čidlu (je-li v prostoru jen jedno) je nutno doplnit další s odlišným principem činnosti, přičemž příslušná ústředna musí být schopna signalizovat stav každého z nich zvlášť.

Ve většině případů je AHZ Fire Jack kompletováno s vlastním detekčním systémem.

Výhody

  • Mnohonásobně vyšší hasební účinnost než běžná hasiva
  • Instalace je jednoduchá, rychlá, bez narušování provozu
  • Hasicí aerosol je ekologický a neškodí životnímu prostředí
  • Žádné výpary do ovzduší
  • Hasící prvky mají vysokou trvanlivost
  • Trvale v pohotovosti i bez elektrické energie
  • Nízká cena oproti jiným srovnatelným systémům, nízké náklady na servis

Certifikace

O výrobci

Společnost BESY CO spol. s r.o. byla založena v roce 1994. Zabývá se ochranou osob a majetku v projektech v ČR, na Slovensku, v Rusku, Maďarsku, Slovinsku, a Řecku.

Mottem naší společnosti je vyrábět a dodávat na trh systém ochrany před požárem JEDNODUŠE JEDNODUCHÝ – aerosolové stabilní hasicí zařízení FIRE JACK®.

Více o výrobci…